<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: CALVIN KLEIN <br>- Mã sản phẩm: K2K21620 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:40mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Calvin Klein K2K21620

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: CALVIN KLEIN
- Mã sản phẩm: K2K21620
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Frederique Constant <br>- Mã sản phẩm: FC-303M4P6 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:38mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:60m

Frederique Constant FC-303M4P6

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Frederique Constant
- Mã sản phẩm: FC-303M4P6
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:38mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:60m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: TISSOT <br>- Mã sản phẩm: T0874075506700 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Tissot T0874075506700

Contains 13 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: TISSOT
- Mã sản phẩm: T0874075506700
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: TISSOT <br>- Mã sản phẩm:  T0064073605300 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:39,3mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Tissot T0064073605300

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: TISSOT
- Mã sản phẩm: T0064073605300
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:39,3mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Frederique Cosntant <br>- Mã sản phẩm: FC350CH5B4 <br>- Máy: Swiss Automatic   <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Frederique Constant FC350CH5B4

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Frederique Cosntant
- Mã sản phẩm: FC350CH5B4
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Frederique Cosntant <br>- Mã sản phẩm: FC335MC4P5 <br>- Máy: Swiss Automatic   <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:60m

Frederique Constant FC335MC4P5

Contains 11 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Frederique Cosntant
- Mã sản phẩm: FC335MC4P5
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:60m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L49105127 <br>- Máy: Automatic   <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Longines Elegant L49105127

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L49105127
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L28935797 <br>- Máy: Swiss Automatic   <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Longines L28935797

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L28935797
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L3.702.4.96.6 <br>- Máy: Swiss Automatic   <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:300m

Longines Conquest Ref. L3.702.4.96.6

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L3.702.4.96.6
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:300m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: TISSOT <br>- Mã sản phẩm:  T109.610.16.031.00 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

TISSOT EVERYTIME T109.610.16.031.00

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: TISSOT
- Mã sản phẩm: T109.610.16.031.00
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T0864071106100 <br>- Máy: Swiss Automatic   <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

TISSOT T0864071106100

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T0864071106100
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T109.410.36.031.00 <br>- Máy: Swiss Quartz  <br>- Đường kính mặt: 38mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ Vàng <br>- Độ chịu nước:30m

TISSOT EVERYTIME T109.410.36.031.00

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T109.410.36.031.00
- Máy: Swiss Quartz
- Đường kính mặt: 38mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ Vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T063.907.36.038.00 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ Vàng <br>- Độ chịu nước:30m

TISSOT TRADITION OPEN HEART T063.907.36.038.00

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T063.907.36.038.00
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ Vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: TISSOT <br>- Mã sản phẩm:  T0639071103800 POW80 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

TISSOT T0639071103800 POW80

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: TISSOT
- Mã sản phẩm: T0639071103800 POW80
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T0639072203800 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Tissot 80 T0639072203800

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T0639072203800
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: TISSOT <br>- Mã sản phẩm:  T0064071603300 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Tissot Le Locle T0064071603300 Pow80h

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: TISSOT
- Mã sản phẩm: T0064071603300
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm: <br>- Máy:   <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Tissot T064073626300

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T1014103303100 <br>- Máy: Swiss Quartz <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ Vàng <br>- Độ chịu nước:100m

Tissot T1014103303100

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T1014103303100
- Máy: Swiss Quartz
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ Vàng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Tissot <br>- Mã sản phẩm: T0194303605101 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ Vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Tissot Visodate T0194303605101

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Tissot
- Mã sản phẩm: T0194303605101
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ Vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Balmain Eria <br>- Mã sản phẩm: B18813216 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Balmain Eria Automatic B18813216

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Balmain Eria
- Mã sản phẩm: B18813216
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63M110 <br>- Máy: Swiss quartz <br>- Đường kính mặt: 29mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 63M110

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63M110
- Máy: Swiss quartz
- Đường kính mặt: 29mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65R164 <br>- Máy: Swiss quartz <br>- Đường kính mặt: 30mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 65R164

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65R164
- Máy: Swiss quartz
- Đường kính mặt: 30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96A173 <br>- Máy: Swiss quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:99 Feet

Bulova 96A173

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96A173
- Máy: Swiss quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 97L121 <br>- Máy: Swiss quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99 Feet

BULOVA 97L121

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 97L121
- Máy: Swiss quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  98D103 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:44mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:100m

Bulova 98D103

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 98D103
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63B175 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:330 Feet

Bulova 63B175

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63B175
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:330 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm: 63C118 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:41mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Bulova 63C118

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 63C118
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:41mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm: <br>- Máy:   <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Bulova 63M101

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63A122 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 63A122

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63A122
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63B170 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:330Feet

Bulova 63B170

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63B170
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:330Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63B191 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:100m

Bulova 63B191

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63B191
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 64C106 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:100Feet

Bulova 64C106

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 64C106
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:100Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65B145 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Bulova 65B145

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65B145
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  96D125 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:31mm * 36,5mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 96D125

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 96D125
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:31mm * 36,5mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96P175 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 27mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 96P175

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96P175
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 27mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 97B110 <br>- Máy: Japanese-Quartz <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova 97B110

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 97B110
- Máy: Japanese-Quartz
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 97b144 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 38mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova 97b144

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 97b144
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 38mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98A140 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 45mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova 98A140

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98A140
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 45mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98B255 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 98B255

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98B255
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98C60 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 36mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova 98C60

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98C60
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98C60 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Accu Swiss 63A124

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98C60
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 64A104 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:100m

Bulova Accu Swiss 64A104

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 64A104
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 64B127 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova Accu Swiss 64B127

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 64B127
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98b220 <br>- Máy: Swiss Automatic <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Accutron 98b220

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98b220
- Máy: Swiss Automatic
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96B204 <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Accutron II 96B204

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96B204
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 97B133 <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Accutron II 97B133

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 97B133
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  97B130 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Accutron Quartz 97B130

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 97B130
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  65B163 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 42,5mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova Accutron Tellaro Special Edition GMT Automatic 65B163

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65B163
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 42,5mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Bulova Adventure GMT 97B177

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  63B172 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 43mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Bulova Calibrator 63B172

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63B172
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 43mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  63B175 <br>- Máy: Swiss automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:330feet

Bulova Calibrator 63B175

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63B175
- Máy: Swiss automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:330feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  65B154 <br>- Máy: 	Swiss automatic <br>- Đường kính mặt:43mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:165 Feet

Bulova Calibrator 65B154

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 65B154
- Máy: Swiss automatic
- Đường kính mặt:43mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:165 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  98A169 <br>- Máy: 	Quartz (Battery) <br>- Đường kính mặt:44mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 98A169

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 98A169
- Máy: Quartz (Battery)
- Đường kính mặt:44mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  96D117 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Diamond 96D117

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 96D117
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  63C112 <br>- Máy: Automatic self wind <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Bulova Gemini 63C112

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 63C112
- Máy: Automatic self wind
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  96A115 <br>- Máy: Japanese-Quartz <br>- Đường kính mặt:38mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:99 Feet

Bulova Men's 96A115

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 96A115
- Máy: Japanese-Quartz
- Đường kính mặt:38mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  98A123 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Open Heart demi 98A123

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 98A123
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm:  97B110 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova Precisionist 97B110

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 97B110
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Bulova nam Blue Dial

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm: 96A119 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt:42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova-96A119

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 96A119
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  63A123 <br>- Máy: Swiss automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:330feet

Bulova 63A123

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63A123
- Máy: Swiss automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:330feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  98A146 <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt: 43mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 98a146

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98A146
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt: 43mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  96A188 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Đồng hồ nam Bulova 96A188

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96A188
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Calvin Klein <br>- Mã sản phẩm:  K5A315C6 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Calvin Klein K5A315C6

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Calvin Klein
- Mã sản phẩm: K5A315C6
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Calvin Klein <br>- Mã sản phẩm:  43A124 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:99feet

Caravelle 43A124

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Calvin Klein
- Mã sản phẩm: 43A124
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: CITIZEN <br>- Mã sản phẩm:  BM7106-52E <br>- Máy: Eco-Drive <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:100m

CITIZEN BM7106-52E

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: CITIZEN
- Mã sản phẩm: BM7106-52E
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: CITIZEN <br>- Mã sản phẩm:  BF0582-01P <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:3ATM

Citizen BF0582-01P

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: CITIZEN
- Mã sản phẩm: BF0582-01P
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:3ATM

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: BL8142-50E <br>- Máy:  Quartz <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:100m

Citizen BL8142-50E

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: BL8142-50E
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: BU2016-00A <br>- Máy:  Eco-Drive <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:100m

Citizen BU2016-00A

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: BU2016-00A
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: BU2026-57H <br>- Máy:  Eco-Drive <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:100m

Citizen BU2026-57H

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: BU2026-57H
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: CA4084-51E <br>- Máy:  Eco-Drive <br>- Đường kính mặt: 45mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:100m

Citizen CA4084-51E

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: CA4084-51E
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt: 45mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: CZAO9000-06B <br>- Máy:  Eco-Drive <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Citizen CZAO9000-06B

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: CZAO9000-06B
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: NH8356-87A <br>- Máy:  Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Citizen NH8356-87A

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: NH8356-87A
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: NH8360-12H <br>- Máy:  Automatic <br>- Đường kính mặt: 41mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:5ATM

Citizen NH8360-12H

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: NH8360-12H
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 41mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:5ATM

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM0334-54D <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 30mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:165feet

Citizen EM0334-54D

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM0334-54D
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:165feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Edox <br>- Mã sản phẩm: 80081-3-AIN <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40,5mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50feet

Edox 80081-3-AIN

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Edox
- Mã sản phẩm: 80081-3-AIN
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40,5mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Edox <br>- Mã sản phẩm: 85010-3N-NIN <br>- Máy: Swiss-Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:165feet

Edox 85010-3N-NIN

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Edox
- Mã sản phẩm: 85010-3N-NIN
- Máy: Swiss-Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:165feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Edox Automatic LesVauberts Day date

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Armani <br>- Mã sản phẩm: AR1862 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 43mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Armani AR1862

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Armani
- Mã sản phẩm: AR1862
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 43mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fosill <br>- Mã sản phẩm: FS4835 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Fosill FS4835

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fosill
- Mã sản phẩm: FS4835
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fosill <br>- Mã sản phẩm: FS4812 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:   Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Fossil Chronograph FS4812

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fosill
- Mã sản phẩm: FS4812
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fosill <br>- Mã sản phẩm: ME1138 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:   Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Fossil ME1138

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fosill
- Mã sản phẩm: ME1138
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fosill <br>- Mã sản phẩm: ME3078 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Fossil ME3078

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fosill
- Mã sản phẩm: ME3078
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fosill <br>- Mã sản phẩm: ME3055 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 44mm <br>- Mặt kính:   Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Fossil Skeleton auto ME3055

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fosill
- Mã sản phẩm: ME3055
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 44mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

FC Slimline Hearbeat

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

FC Slimline Inhouse

Contains 11 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC265BS3C6 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 43*35.5mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

FC265BS3C6 mặt vuông

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC265BS3C6
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 43*35.5mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: 335MC4P5 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:60m

FREDERIQUE CONSTANT 335MC4P5

Contains 11 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: 335MC4P5
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:60m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC350CH5B4 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

FREDERIQUE CONSTANT Vintage Really Healey GMT FC350CH5B4

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC350CH5B4
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC200S1S33B <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 29mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Frederique Constant FC Demi Ladies FC200S1S33B

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC200S1S33B
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 29mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-710V4S4 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 42mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Frederique Constant FC-710V4S4

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-710V4S4
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 42mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC 303C5B4 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:100m

Frederique Constant - FC 303C5B4

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC 303C5B4
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-260WR5B5 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Frederique Constant 260wr5b5

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-260WR5B5
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-303B5B6 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:50m

Frederique Constant 303B5B6

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-303B5B6
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-303M4P6 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 38mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:60m

Frederique Constant 303M4P6

Contains 9 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-303M4P6
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 38mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:60m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-303S6B6 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 43mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:100m

Frederique Constant 303S6B6

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-303S6B6
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 43mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC- 306MC4S36 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Frederique Constant 306MC4S36

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC- 306MC4S36
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-303M4P5 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 38mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:60m

Frederique Constant FC-303M4P5

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-303M4P5
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 38mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:60m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC-303WGH5B4 <br>- Máy: Swiss automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:165feet

Frederique Constant FC-303WGH5B4

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC-303WGH5B4
- Máy: Swiss automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:165feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b> <br>- Thương hiệu: <br>- Mã sản phẩm:  <br>- Máy:  <br>- Đường kính mặt: <br>- Mặt kính:  <br>- Vỏ: <br>- Độ chịu nước:

Frederique Constant FC200RS535

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu:
- Mã sản phẩm:
- Máy:
- Đường kính mặt:
- Mặt kính:
- Vỏ:
- Độ chịu nước:

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC220M4S36 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 37mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Frederique Constant FC220M4S36

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC220M4S36
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 37mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC260WR5B6DBR <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Frederique Constant FC260WR5B6DBR

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC260WR5B6DBR
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT <br>- Mã sản phẩm: FC306V4S5 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Frederique Constant FC306V4S5

Contains 7 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: FREDERIQUE CONSTANT
- Mã sản phẩm: FC306V4S5
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Invicta <br>- Mã sản phẩm: 9212 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 40mm <br>- Mặt kính:   Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:200m

Invicta 9212

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Invicta
- Mã sản phẩm: 9212
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 40mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:200m

 

LONGINES Master Two-Tone Automatic

Contains 7 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L49105127 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Longines L49105127

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L49105127
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm:  L2.648.4.78.6 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Longines Master Collection L2.648.4.78.6

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L2.648.4.78.6
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

 

Longines Hydroconquest chronograph

Contains 9 Images

 

 

(SOLD) Orient Sun Moon

Contains 6 Images

 

 

Orient Black Ray

Contains 5 Images

 

 

Orient Esteem Open Heart

Contains 4 Images

 

 

Orient Sun and Moon

Contains 3 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: RAYMOND WEIL <br>- Mã sản phẩm: 2237-pc5-65001 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Raymond Weil 2237-pc5-65001

Contains 10 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: RAYMOND WEIL
- Mã sản phẩm: 2237-pc5-65001
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: RAYMOND WEIL <br>- Mã sản phẩm: 2837-PC-00659 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39,5mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Raymond Weil 2837-PC-00659

Contains 8 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: RAYMOND WEIL
- Mã sản phẩm: 2837-PC-00659
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39,5mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: RAYMOND WEIL <br>- Mã sản phẩm: 2838-PC-65001 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt: 39,5mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Raymond Weil 2838-PC-65001

Contains 11 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: RAYMOND WEIL
- Mã sản phẩm: 2838-PC-65001
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt: 39,5mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

 

Seiko Chronograph

Contains 5 Images

 

 

Seiko Solar

Contains 4 Images