<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM0320-83A <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt: 30mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:165feet

Citizen EM0320-83A

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM0320-83A
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt: 30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:165feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65R163 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 31mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99feet

Bulova 65R163

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65R163
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 31mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Fossil <br>- Mã sản phẩm: ES4021 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 34mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Fossil ES4021

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Fossil
- Mã sản phẩm: ES4021
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Skagen <br>- Mã sản phẩm: SKW2013 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 34mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Skagen SKW2013

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Skagen
- Mã sản phẩm: SKW2013
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM033454D <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 30mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:165 Feet

Citizen EM033454D

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM033454D
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:165 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Carave <br>- Mã sản phẩm: 44L171 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 36mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:100 Feet

Caravel 44L171

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Carave
- Mã sản phẩm: 44L171
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:100 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Marc Jacobs <br>- Mã sản phẩm: MBM3330 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 36mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Marc Jacobs MBM3330

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Marc Jacobs
- Mã sản phẩm: MBM3330
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 36mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: BULOVA <br>- Mã sản phẩm: 98R224 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt: 31,5mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 98R224

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: BULOVA
- Mã sản phẩm: 98R224
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt: 31,5mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Caravelle <br>- Mã sản phẩm: 43L160 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:38mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:99 Feet

Caravel 43L160

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Caravelle
- Mã sản phẩm: 43L160
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:38mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96L203 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:28mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 96L203-98L206-98L207

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96L203
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:28mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Versace <br>- Mã sản phẩm: VQE030015 <br>- Máy: Swiss Quartz (battery) <br>- Đường kính mặt:36mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Versace VQE030015

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Versace
- Mã sản phẩm: VQE030015
- Máy: Swiss Quartz (battery)
- Đường kính mặt:36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: VERSACE <br>- Mã sản phẩm: VK7080013, 40MM <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:40mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

VERSACE Vanitas Red Diamonds

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: VERSACE
- Mã sản phẩm: VK7080013, 40MM
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:40mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

 

TISSOT Đỏ

Contains 5 Images

 

 

AK silver

Contains 3 Images

 

 

Ak Diamond 2 Tone

Contains 3 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: ANNE KLEIN <br>- Mã sản phẩm: 1396BMBK <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:34mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

1396BMBK

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: ANNE KLEIN
- Mã sản phẩm: 1396BMBK
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: ANNE KLEIN <br>- Mã sản phẩm: 1414BKGB <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:34mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

1414BKGB

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: ANNE KLEIN
- Mã sản phẩm: 1414BKGB
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: ANNE KLEIN <br>- Mã sản phẩm: 1980WTRG <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:34mm <br>- Mặt kính:  Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99 Feet

1980WTRG

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: ANNE KLEIN
- Mã sản phẩm: 1980WTRG
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99 Feet

 

Ak Sliver

Contains 3 Images

 

 

ANNE KLEIN LẮC TAY 1

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein - Lắc tay

Contains 6 Images

 

 

Anne Klein 1

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein 2

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein 3

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein 4

Contains 4 Images

 

 

Anne Klein 5

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein Swarovski

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein lắc tay 2

Contains 3 Images

 

 

Anne Klein sz 26

Contains 3 Images

 

 

Ak2358chnv

Contains 3 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65R163 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:31mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99 Feet

65R163

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65R163
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:31mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65p106 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:28mm <br>- Mặt kính:  Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

65p106

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65p106
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:28mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96R174 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:33,5mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

96R174

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96R174
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:33,5mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96R192 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:25mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

96R192

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96R192
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:25mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98L207 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:21mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

98L207

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98L207
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:21mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 98R224 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:31,5mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

98R224

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 98R224
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:31,5mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 65R141 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:27mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 65R141

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 65R141
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:27mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

 

Bulova 3

Contains 2 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 63R117 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt:34mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:100m

Bulova 63R117

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 63R117
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:34mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:100m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm: 96L185 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:29mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 96L185

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96L185
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:29mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  96r203 <br>- Máy: Quartz <br>- Đường kính mặt:26mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

Bulova 96r203

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96r203
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:26mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Bulova <br>- Mã sản phẩm:  96r203 <br>- Máy: Automatic <br>- Đường kính mặt:26mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:100 Feet

Bulova 98R211

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Bulova
- Mã sản phẩm: 96r203
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:26mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:100 Feet

 

Bulova Automatic Nữ

Contains 8 Images

 

 

Bulova Caravelle

Contains 3 Images

 

 

Bulova Diamond

Contains 3 Images

 

 

Bulova Moonphase

Contains 3 Images

 

 

Bulova accu swiss

Contains 5 Images

 

 

Bulova vảy cá

Contains 8 Images

 

 

Caravelle by Bulova

Contains 5 Images

 

 

Burgi157-black

Contains 5 Images

 

 

Caravelle New York Women

Contains 4 Images

 

 

Citizen 1

Contains 4 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: ED8092-58D <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt:35mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99 Feet

Citizen ED8092-58D

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: ED8092-58D
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt:35mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EU6012-58E <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt:27mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:165 Feet

Citizen EU6012-58E

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EU6012-58E
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt:27mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:165 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM0337-56D <br>- Máy: Eco-Drive <br>- Đường kính mặt:30mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

Citizen Eco Drive EM0337-56D

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM0337-56D
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt:30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM0334-54D <br>- Máy: Japanese quartz <br>- Đường kính mặt:30mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:165 Feet

EM0334-54D

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM0334-54D
- Máy: Japanese quartz
- Đường kính mặt:30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:165 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Citizen <br>- Mã sản phẩm: EM0382-86D <br>- Máy: Eco-Drive <br>- Đường kính mặt:30mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

EM0382-86D

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Citizen
- Mã sản phẩm: EM0382-86D
- Máy: Eco-Drive
- Đường kính mặt:30mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

 

FC Automatic Swiss Made

Contains 5 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L3.702.4.96.6 <br>- Máy: Analog quartz <br>- Đường kính mặt:41mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:300m

L3.702.4.96.6

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L3.702.4.96.6
- Máy: Analog quartz
- Đường kính mặt:41mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:300m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Longines <br>- Mã sản phẩm: L49105127 <br>- Máy: 	Automatic <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

L49105127

Contains 6 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Longines
- Mã sản phẩm: L49105127
- Máy: Automatic
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

 

Longines Hydroconquest chronograph

Contains 9 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS <br>- Mã sản phẩm: MBM1329 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:36mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

MBM1329

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS
- Mã sản phẩm: MBM1329
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS <br>- Mã sản phẩm: MBM3244 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:36mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

MBM3244

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS
- Mã sản phẩm: MBM3244
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS <br>- Mã sản phẩm: Mbm3441 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:36mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

Mbm3441

Contains 2 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MARC BY MARC JACOBS
- Mã sản phẩm: Mbm3441
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:36mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

 

MK 2

Contains 6 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MICHAEL KORS <br>- Mã sản phẩm: MK2280 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

MK2280

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MICHAEL KORS
- Mã sản phẩm: MK2280
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MICHAEL KORS <br>- Mã sản phẩm: MK3192 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

MK3192

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MICHAEL KORS
- Mã sản phẩm: MK3192
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: MICHAEL KORS <br>- Mã sản phẩm: MK3215 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:39mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:50m

MK3215

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: MICHAEL KORS
- Mã sản phẩm: MK3215
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:39mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:50m

 

MK3224

Contains 3 Images

 

 

Michael Kors 1

Contains 6 Images

 

 

Mk2880

Contains 4 Images

 

 

Orietn 1

Contains 5 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: SKAGEN <br>- Mã sản phẩm: SKW2232 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:38mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

SKW2232

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: SKAGEN
- Mã sản phẩm: SKW2232
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:38mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: SKAGEN <br>- Mã sản phẩm: SKW2405 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:34mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:50m

SKW2405

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: SKAGEN
- Mã sản phẩm: SKW2405
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:34mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:50m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: SKAGEN <br>- Mã sản phẩm: SKW2425 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:25mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Thép <br>- Độ chịu nước:30m

SKW2425

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: SKAGEN
- Mã sản phẩm: SKW2425
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:25mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Thép
- Độ chịu nước:30m

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: SKAGEN <br>- Mã sản phẩm: SkW2142 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:38mm <br>- Mặt kính: Kính cứng <br>- Vỏ: Mạ vàng hồng <br>- Độ chịu nước:30m

SkW2142

Contains 4 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: SKAGEN
- Mã sản phẩm: SkW2142
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:38mm
- Mặt kính: Kính cứng
- Vỏ: Mạ vàng hồng
- Độ chịu nước:30m

 

Skagen 1

Contains 4 Images

 

 

Skagen 2

Contains 3 Images

 

 

Skagen Blue

Contains 4 Images

 

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Salvatore Ferragamo <br>- Mã sản phẩm: FG5010014 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:37mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:99 Feet

FG5010014

Contains 3 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Salvatore Ferragamo
- Mã sản phẩm: FG5010014
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:37mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:99 Feet

<b>Thông số kĩ thuật:</b>  <br>- Thương hiệu: Salvatore Ferragamo <br>- Mã sản phẩm: FG5030014 <br>- Máy: 	Quartz <br>- Đường kính mặt:37mm <br>- Mặt kính: Sapphire <br>- Vỏ: Mạ vàng <br>- Độ chịu nước:30m

Salvatore Ferregamo FG5030014

Contains 5 Images

Thông số kĩ thuật:
- Thương hiệu: Salvatore Ferragamo
- Mã sản phẩm: FG5030014
- Máy: Quartz
- Đường kính mặt:37mm
- Mặt kính: Sapphire
- Vỏ: Mạ vàng
- Độ chịu nước:30m